Lid worden

Lidmaatschap

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling van het inschrijvingsformulier welke verkrijgbaar is bij één van der bestuursleden. Het lidmaatschap gaat in na inlevering van dit formulier en na vooruitbetaling van tenminste een half jaar contributie.

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris
van de vereniging. Opzegging ontslaat het lid niet van lopende contributieverplichtingen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Doelgericht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de schutter en zijn/haar lidmaatschap status.

De contributie is verschuldigd op jaarbasis, maar mag -in overleg- ook per kwartaal betaald worden. Contributie dient vooraf betaald te worden; bij kwartaalbetalingen dient de volledige jaarcontributie
vóór 31 oktober van dat jaar betaald te zijn.

In verband met afdrachtverplichtingen aan de NHB van HBC Doelgericht, dient opzegging van het lidmaatschap tenminste één maand voor de jaarultimo plaats te vinden; anders komen alsnog
de kosten van deze afdrachten voor rekening van het opzeggend lid.

Voor het verenigingsjaar 2024 gelden de volgende bedragen op jaarbasis:

Jeugd (Tot 18 Jaar)

Bijdrage Doelgericht€ 101,00
Bijdrage Nederlandse Handboog Bond€ 34,00
Totaal€ 135,00
Contributie Jeugd 2024

Senior

Bijdrage Doelgericht € 153,00
Bijdrage Nederlandse Handboog Bond€ 68,00
Totaal€ 221,00
Contributie Senioren 2024

NB:
Een gastlid is (hoofd-)lid bij een andere vereniging van een bij de NHB aangesloten vereniging.
Dit lid betaalt bij de eigen vereniging afdracht aan de NHB. Hierdoor hoeft dit bij een lidmaatschap bij een andere/onze verenging niet nogmaals te betalen.