Lid worden

Lidmaatschap

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling van het inschrijvingsformulier welke verkrijgbaar is bij één van de bestuursleden. Het lidmaatschap gaat in na inlevering van dit formulier en na vooruitbetaling van tenminste een half jaar contributie.

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris
van de vereniging. Opzegging ontslaat het lid niet van lopende contributieverplichtingen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Doelgericht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de schutter en de status van het lidmaatschap.

De contributie is verschuldigd op jaarbasis, maar mag -in overleg- ook per kwartaal betaald worden. Contributie dient vooraf betaald te worden; bij kwartaalbetalingen dient de volledige jaarcontributie vóór 31 oktober van dat jaar betaald te zijn.

In verband met afdrachtverplichtingen aan de KHSN van HBC Doelgericht, dient opzegging van het lidmaatschap tenminste één maand voor de jaarultimo plaats te vinden; anders komen alsnog de kosten van deze afdrachten voor rekening van het opzeggend lid.

Voor het verenigingsjaar 2024 gelden de volgende bedragen op jaarbasis:

Jeugd (Tot 18 Jaar)

Bijdrage Doelgericht€ 101,00
Bijdrage Nederlandse Handboog Bond€ 34,00
Totaal€ 135,00
Contributie Jeugd 2024

Senior

Bijdrage Doelgericht € 153,00
Bijdrage Nederlandse Handboog Bond€ 68,00
Totaal€ 221,00
Contributie Senioren 2024

Mocht u in het lopende jaar lid bij ons worden zal de afdracht bepaald worden op basis van de nog resterende maanden.

NB:
Een gastlid is (hoofd-)lid bij een vereniging van een bij de KHSN aangesloten vereniging.
Dit lid betaalt bij de eigen vereniging afdracht aan de KHSN, hierdoor hoeft het lid dit niet nogmaals te betalen.